ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MEGBÍZÓI KAPCSOLATTARTÓK RÉSZÉRE AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE ALAPJÁN

Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Társaságunk adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

I.
Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: Tabrisko Építőipari és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2234 Maglód, Móricz Zsigmond utca 55/2.
Weblap: https://tabrisko.hu/
Kapcsolattartó: Mák Orsolya ügyvezető igazgató
Telefon: +36-70-908-3669
E-mail: tabriskokft@gmail.com

Adatfeldolgozás:
Adatfeldolgozást végző személyek: ügyvezető igazgató
Elérhetőség: +36-70-908-3669
Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek. Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket. Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.
Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.

Adatvédelmi tisztviselő:
– Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 2234 Maglód, Móricz Zsigmond u. 55/2. címre, vagy
elektronikusan a tabriskokft@gmail.com címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Külföldi adattovábbítás:
– nem történik külföldre adattovábbítás

II.
Társaságunk adatkezelésének tárgya, célja, jogalapja, időtartama a beszállítói kapcsolattartók adatai vonatkozásában:

Adatkezelés tárgya:
Természetes személlyel történő szerződéskötés esetén a személyes adatok forrása az érintett, így az alábbi adatokat kezelésére kerül sor:
– név, (azonosítás)
– anyja neve, (azonosítás)
– születési hely, idő, (azonosítás)
– lakcím, (kapcsolat)
– telefonszám, (kapcsolat)
– e-mail, (kapcsolat)
– utalásos fizetés esetén: bankszámlaszám, számlavezető bank
– adóazonosító jel, egyéni vállalkozó esetén adóazonosító
– egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám
– egyéb, a szerződés teljesítéséhez feltétlen szükséges adatok

Jogi személlyel történő szerződéskötéskor a képviselőjének, valamint a megbízó kapcsolattartóinak a szerződés teljesítéséhez szükséges adatai (név, telefonszám, e-mail, beosztás).

Adatkezelési célok:
Társaságunk a megbízók adatait a könyvelés és/vagy bérszámfejtés tárgyában létrejött megbízási szerződés teljesítése céljából kezeli.

Adatkezelés jogalapja:
– megbízó adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Az adatkezelés időtartama:
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok (pl. vállalkozási szerződések) megőrzési ideje 8 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

III.
Érintetti jogok:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:
a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló vagy az adatkezelés időtartamán túli adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

IV.
Adatvédelmi incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

V.
Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacíme: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu).
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Székhely:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

VI.
Tájékoztatás a nyilvántartásokról:

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében a megbízók adatairól az alábbi nyilvántartást vezeti:

adatkezelés nyilvántartása
tartalma:
– sorszám
– tevékenység
– kezelt adatok
– adatkezelési cél
– adatkezelési jogalap
– tárolás módja és ideje
– adatkezelő neve és elérhetősége
– adattovábbítás, címzettek
– technikai és szervezési intézkedések

 

Mák Orsolya sk. adatkezelő/adatfeldolgozó
A Tabrisko Építőipari és Szolgáltató Kft. képviseletében